“We hebben een PUNT en willen dit met jullie delen”
 
 
 

 Diensten

 

Trainingsbureau PUNT geeft voorlichtingen, workshops en trainingen in overleg met zowel opdrachtgever als deelnemers. Hierdoor is het programma geïntegreerd en “op maat”, welke voor een blijvende verandering zorgt. In iedere voorlichting, workshop en training werken we op een verrassende wijze aan kennis gekoppeld aan praktijk.

Trainingsbureau PUNT traint praktisch, vraaggericht en met een vleugje humor.  

Meldcode  

 • Werkwijze Meldcode en afwegingskader.
 • Implementeren van Meldcode binnen uw organisatie.
 • Observeren en duiden van signalen van Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.
 • Intern bespreken van signalen van Kindermishandeling en Huiselijk Geweld gekoppeld aan de      Meldcode.
 • Bespreken van signalen van onveiligheid, vermoedens van Kindermishandeling en Huiselijk Geweld met ouders/cliënten.
 • Bespreken van signalen van onveiligheid, vermoedens van Kindermishandeling met kinderen/jeugdigen.
 • Bespreekbaar maken en melden van signalen van onveiligheid en vermoedens van Kindermishandeling en Huiselijk Geweld bij Veilig Thuis.
 • Onderscheid maken tussen feiten en meningen/aannames. (hoe objectief te signaleren)
 • Wat zijn zorgsignalen en wat is ‘goed genoeg’ ouderschap?

 

Positionering 

 • Omgaan met weerstanden t.o.v. ouders/cliënten.
 • Omgaan met weerstanden t.o.v. collega’s en overige instanties.
 • Omgaan met werkdruk/stress en de gevolgen hierbij.  

 

Kennisoverdracht 

 • Vormen van Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
 • Signalen en gevolgen van onveiligheid en geweld in afhankelijkheidsrelaties, waaronder kindermishandeling en partnergeweld.
 • Risico en beschermende factoren gelinkt aan situaties van onveiligheid en signalen van Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.
 • Psycho-educatie over gevolgen van onveiligheid, waaronder kindermishandeling en huiselijk geweld.   

 

Vaardigheden/houding  

 • Partnerschap met het cliëntsysteem opbouwen en behouden.
 • Werken in het dwang- en drang kader.
 • Opbouwen, uitbreiden en activeren van informeel netwerk en professionals rondom cliëntsysteem.
 • Opmaken en uitvoeren van veiligheidsplan met cliëntsysteem en betrokkenen (veiligheidsplanning).
 • Oplossingsgerichte grondhouding en gesprekstechnieken kunnen hanteren en inzetten (o.a. de schaalvragen, gewenste situatievragen en uitzonderingsvragen).

 • Werken met meerzijdige partijdigheid.
 • Bewustwording van eigen houding gericht op cliëntsysteem.    

 

(Team)Leerbijeenkomsten     

 • (Team) leerbijeenkomsten gericht op casuïstiek.
 • (Team) leerbijeenkomsten gericht op dilemma’s binnen eigen werkzaamheden.
 • Reflecteren op eigen handelen.
 • Toetsen van eigen handelen aan professioneel en beroepsethisch oordeel van collega’s.
 • (Team) leerbijeenkomsten gericht op “werken met de Meldcode”.

 

Onze Trainingen zijn geaccrediteerd door het SKJ.